Rahmet Yolları Kesti

Rahmet Yollar Kesti Kemal Tahir bu eserinde uzun y llar T rk edebiyat n me gul eden e k yal k olgusuna ba ka bir a dan bakar A al k sisteminin e k yal kla yo un ili kisini ve bunun giderek bir zorbal a d n t n halk ara

 • Title: Rahmet Yolları Kesti
 • Author: Kemal Tahir
 • ISBN: 9789752732353
 • Page: 412
 • Format: Paperback
 • Kemal Tahir bu eserinde uzun y llar T rk edebiyat n me gul eden e k yal k olgusuna ba ka bir a dan bakar A al k sisteminin e k yal kla yo un ili kisini ve bunun giderek bir zorbal a d n t n , halk aras nda e k yal a duyulan hayranl n asl nda aresizlikten kaynakland n s yler Kendi d zenini kurmu e k ya eskisi iki a an n gen ya ta bir k z ka rmak i in tezgKemal Tahir bu eserinde uzun y llar T rk edebiyat n me gul eden e k yal k olgusuna ba ka bir a dan bakar A al k sisteminin e k yal kla yo un ili kisini ve bunun giderek bir zorbal a d n t n , halk aras nda e k yal a duyulan hayranl n asl nda aresizlikten kaynakland n s yler Kendi d zenini kurmu e k ya eskisi iki a an n gen ya ta bir k z ka rmak i in tezgahlad oyunlar ve uzun, ya murlu bir k gecesinde meydana gelen olaylar hem e k ya a an n hem halk n hem de zulme u rayanlar n g z nden olanca canl l yla anlat lm t r.

  • [PDF] ☆ Rahmet Yolları Kesti | BY á Kemal Tahir
   Kemal Tahir

  About Author

  1. 15 Nisan 1910 da stanbul da do du 21 Nisan 1973 te stanbul da ya am n yitirdi As l ismi Kemal Tahir Demir Deniz y zba olan babas , Sultan II Abdulhamid in yaverlerinden Babas n n g revleri nedeniyle ilk e itimini T rkiye nin e itli yerlerinde tamamlad 1923 te stanbul Kas mpa a daki Cezayirli Hasan Pa a R tiyesi nde mezun oldu Galatasaray Lisesi nde 10 uncu s n ftayken renimini yar da b rakt Avukat katipli i, Zonguldak K m r letmeleri nde ambar memurlu u yapt stanbul da Vakit, Haber, Son Posta gazetelerinde d zeltmenlik, r portaj yazarl , evirmenlik yapt Yedig n, Karikat r dergilerinde sayfa sekreteri oldu Karag z gazetesinde ba yazarl k, Tan gazetesinde yaz i leri m d rl yapt 1938 de N z m Hikmet le beraber Donanma Komutanl Askeri Mahkemesi nde askeri isyana te vik su lamas yla yarg land 15 y l hapse mahkum oldu ank r , orum, K r ehir, Malatya ve Nev ehir cezaevlerinde yatt 12 y l sonra 1950 de genel afla zg rl ne kavu tu stanbul a d nd kten sonra bir s re zmir Ticaret gazetesinin stanbul temsilcili ini g revinde bulundu K rduman , Bedri Eser , Samim A k n , F M kinci , Nurettin Demir , Ali G c rl gibi takma isimlerle gazetelere tefrika a k ve macera romanlar , senaryolar yazd Frans zca eviriler yapt 6 7 Eyl l olaylar s ras nda tekrar g zalt na al nd Harbiye Cezaevi nde 6 ay yatt kt ktan sonra 14 ay kadar Aziz Nesin le birlikte kurduklar D n Yay nevi ni y netti Edebiyata iirle ba lad lk iirleri 1931 de tihad dergisinde yay nland Yeni K lt r, arkada lar ya birlikte kurduklar Ge it , Var, Ses dergilerinde iirleri kt lk nemli eseri olan 4 b l ml k G l nsanlar uzun yk s Tan gazetesinde tefrika olarak yay nland , 1955 te bas ld Yine 1955 te bas lan Sa rdere roman yla ad n duyurdu stanbul u bir er eve gibi al p T rklerin Osmanl l ktan Cumhuriyet e ge i ini inceledi i ehir romanlar dizisinin ilk kitab Esir ehrin nsanlar 1956 da yay nland Bu kitapta M tareke d nemi stanbul unu anlatt Dizinin di er kitab olan Esir ehrin Mahpusu 1961 de, H r ehrin nsanlar 1976 da bas ld.Kemal Tahir lk kitaplar nda daha ok k y ve k yl sorunlar na e ildi Daha sonra T rk tarihinin ve zellikle yak n tarihin olaylar n ele ald Devlet Ana da, kurulu s recindeki Osmanl toplumu ve y netim sistemini, Kurt Kanunu da Atat rk e kar d zenlenmek istenen zmir suikastini, Rahmet Yollar Kesti ve Yedi nar Yaylas nda a al k kurumu ve e k yal k olgusunu inceledi Yorgun Sava da Anadolu daki ba s z, ndersiz ulusal g lerin birle ip Ulusal Kurtulu Sava na ba lamas na kadar ge en d nemi anlatt Bozk rdaki ekirdek te de k y enstit leri zerinde durdu Kemal Tahir in d ncelerindeki k noktas Marksist g r ile T rkiye ger e i aras ndaki ba lant sorunuydu Siyasi eylemlere de kat lm bir yazar olarak, T rkiye de kendi alg lad siyasal, sosyal, k lt rel yap ile Marksist g r n sundu u z m aras nda bir eli ki g r yordu T rk toplum ya am na uymad na inand Bat l la maya ili kin yarg s da bu Marksist z m yetersiz bulmas na ba l yd nk Marksizim, T rkiye de 2 nci Me rutiyet ve Cumhuriyet d nemlerinin siyasal ve k lt rel uygulamalar n bir ticaret burjuvazisi devriminin sonucu olarak de erlendiriyordu Kemal Tahir ise b yle bir s n f n varl ndan ku kuluydu B ylece hem Marksist g r n, hem de Bat l la man n r n olan Cumhuriyet d nemi resmi tarih g r n n a lmas d ncelerini belirleyen temel nokta oldu Devlet Ana da Osmanl toplumunun k lecilik ve feodalizmden ok farkl ve insanc l bir temel zerine kuruldu unu anlatmay ama lad Di er romanlar nda da T rk insan ve T rkiye zeli olgusunu ortaya karmaya al t Toplumsal ger ek i izgide s rd rd yazarl k ya am nda eserlerinde yal n bir dil kulland Diyaloglarla zengile tirdi, karizmatik karakterler yaratt En retken romanc lar m zdan biri oldu.

  One thought on “Rahmet Yolları Kesti

  1. Grek tragedyalar nda kahraman kadere, tanr lara kar kan ki i, T rk k lt r nde a al a isyan eden, h k mete meydan okuyan, adaletsizli e kar ba kald r p da a kan, yi itli i ve cesaretiyle nam salan e k ya Kemal Tahir bu roman bizdeki bu e k yal k merak n n, kahramanl k mitinin ger ek y z n anlatmak amac yla yazm belli ki Fakat kitab n en ok sevdi im taraf yap lan ele tirinin e k yal ktan ok bir ideoloji olarak e k yal n, hatta daha da ileri gidersek yi itlik s ylemi nin neye hizmet etti ine k tutm [...]


  2. Kalem kuvvetli dil k vrak Peki ne der bu dil bu kalem, neyi anlat r Kalemi de dili de vemeyece im kadar k t bir hikaye Toplumsal ger eklik k bir tan mlama ama bence heyhat bo D zeni korumak, var olan sistemi korumak ad na insan karala Olmam olmaz da nsan ne kahramanlardan ne de e kiyalardan bir ey renip de ayd nlanmal A k ve net HAYIR


  3. kemal tahir den m thi bir toplumsal ger eklik roman daha e kiya ve halk aras ndaki ili kiyi g zler n ne seriyor e kiyaya olan hayranl n aresizlikten, cahillikten, devletin zay fl ndan kaynakl oldu unu muazzam bir ya mur atmosferinde aktar yor mutlaka okunmal.


  4. ola an st , ak c , insanda gelebilecek her k t l a k se ik ortaya d ken bir ba yap t ince bir mizahla anlat lan e k ya masal.


  5. Bir ka y l aradan sonra yar da b rakt m ilk kitap oldu Olay n ge ti i yerdeki ive kitaba birebir aktar l nca benim i in zor bir okuma oldu.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *